President 

 • Dr. Siva Kumar
 • Georgi Abraham
 • D S Rana
 • K S Nayak
 • Amit Gupta
 • K C Prakash
 • Arup Datta
 • Rajan Ravichandran
 • Gokulnath
 • K V Dakshinamurty

Secretaries

 • Dr. Tarun Jeloka
 • K C Prakash
 • A K Bhalla
 • R Ravichandran
 • Narayan Prasad
 • K Sampathkumar