President 

  • Dr. Siva Kumar
  • Georgi Abraham
  • D S Rana
  • K S Nayak
  • Amit Gupta
  • K C Prakash
  • Arup Datta
  • Rajan Ravichandran
  • Gokulnath
  • K V Dakshinamurty

Secretaries

  • Dr. Tarun Jeloka
  • K C Prakash
  • A K Bhalla
  • R Ravichandran
  • Narayan Prasad
  • K Sampathkumar